Lịch Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI



Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI .

Lịch Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI



1.Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại













2 Vì sao gọi CM Hà Lan , Anh, Pháp ,chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là những cuộc cách mạng tư sản :do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ phong kiến , thành lập chính quyền của Giai cấp tư sản .



3 .Theo em , trong số những cuộc cách mạng tư sản thời cận đại , cuộc cách mạng nào có thể được xem là triệt để nhất ? Vì sao ?CMTS Pháp triệt để nhất , lật đổ phong kiến, lập nền cộng hòa , lập chuyên chính dân chủ cách mạnh và giải quyết quyền lợi cho nhân dân , đặc biệt là ruộng đất .



4. Hãy nêu 3 nội dung chủ yếu nhất trong lịch sử thế giới cận đại :



-Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp .



-Sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế .



-Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc .



5 Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại và giải thích lý do trên :



-Các cuộc cách mạng tư sản .

-Các nước đế quốc .



-Phong trào công nhân .



-Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới .



-Chiến tranh thế giới thứ nhất .







Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập






, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.
Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog