Lịch Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠISử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI .

Lịch Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI1.Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

2 Vì sao gọi CM Hà Lan , Anh, Pháp ,chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là những cuộc cách mạng tư sản :do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ phong kiến , thành lập chính quyền của Giai cấp tư sản .3 .Theo em , trong số những cuộc cách mạng tư sản thời cận đại , cuộc cách mạng nào có thể được xem là triệt để nhất ? Vì sao ?CMTS Pháp triệt để nhất , lật đổ phong kiến, lập nền cộng hòa , lập chuyên chính dân chủ cách mạnh và giải quyết quyền lợi cho nhân dân , đặc biệt là ruộng đất .4. Hãy nêu 3 nội dung chủ yếu nhất trong lịch sử thế giới cận đại :-Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp .-Sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế .-Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc .5 Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại và giải thích lý do trên :-Các cuộc cách mạng tư sản .

-Các nước đế quốc .-Phong trào công nhân .-Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới .-Chiến tranh thế giới thứ nhất .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn làm được một người hoàn hảo, phải nếm đủ vị đắng cay.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog