Duck hunt

Đề thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 (Có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 (Có đáp án)

Đề thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 (Có đáp án) của phòng GD&ĐT huyện Bình Giang.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang

I.  Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (1,0 p)

  1. A. humor     B. music     C. cucumber             D. sun
  2. A. slim        B. thin        C. smile                    D. visit
  3. A. children    B. school    C. character              D. chemistry
  4. A. lucky        B. volunteer     C. sun                D. public
  5. A. brown      B. know       C. however              D. town

II. Circle the best option before the letter A, B, C or D to complete the sentences below. (2. 5 ps)

  1. I live ______ 20 Oxford Street.

, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khôn không thích kẻ ngu, người tỉnh không thích kẻ say.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên