Disneyland 1972 Love the old s

Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử (Giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1:  Phôtôn là gì?

Câu 2: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.


Câu 3: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn


Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?


A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.


B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.


C. Êlectron bứt ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.


D. Êlectron bứt ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.


Câu 5: Chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên