The Soda Pop

Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 90 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính khoảng cách giữa đường thẳng: Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)









với mặt phẳng (α) : 2x – 2y + z + 3 = 0.


Hướng dẫn giải:


Ta có: Đường thẳng ∆ qua điểm M(-3 ; -1 ; -1)


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 91 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆


Hướng dẫn giải:


a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆.


Đường thẳng ∆ có vectơ chỉ phương Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Điểm H ∈ ∆ là hình chiếu vuông góc của A lên ∆ khi và chỉ khi: Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)



, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.
When in doubt tell the truth.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên