XtGem Forum catalog

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn.
Everything should be as simple as it is, but not simpler.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên