pacman, rainbows, and roller s

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (Giải bài tập 1, 2, 3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người.
Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên