The Soda Pop

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (Giải bài tập 1, 2, 3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
I think the first duty of society is justice.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên