Duck hunt

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6SGK Giải tích 12 cơ bản trang 44  – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Bài 4. (Trang 43 SGK Giải tích cơ bản)


Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

a. x3 – 3x2 + 5 = 0


Hướng dẫn giải


TXĐ: R;


y’ = 3x– 6x = 3x(x – 2); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = 2.  • Bảng biến thiên:


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)  • Đồ thị


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)


Từ đồ thị ta thấy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất .


b. -2x3 + 3x2 – 2 = 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đã đến lúc cần giáo dục quần chúng ngừng lại các tranh cãi dưới danh nghĩa tôn giáo, văn hóa, quốc gia và các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau. Đấu tranh như thế là vô dụng và tự tử.
The time has come to educate people, to cease all quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless and suicide
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên