Old school Swatch Watches

Unit 6: Future Jobs (Nghề Nghiệp Tương Lai)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên