Duck hunt

Unit 6: Future Jobs (Nghề Nghiệp Tương Lai)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có thể làm ta say ngay khi đang thức; nó có thể làm trong suốt cả những ngọn núi cao và tất cả những gì đang tồn tại.
Thought is a kind of opium; it can intoxicate us, while still broad awake; it can make transparent the mountains and everything that exists.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên