80s toys - Atari. I still have

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ 12


BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG
HÒA


(Từ sau 2/9/1945 đến trước
19/12/1946)


 


I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945


1. Khó khăn


a. Ngoại xâm và nội phản


* Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Trung Hoa Dân
quốc  kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai nhưViệt Nam
Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) hòng
giành lại chính quyền.


* Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam)


-       Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp
trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngóc đầu dậy làm
tay sai cho Pháp chống phá cách mạng., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một lúc.
Jealousy is just love and hate at the same time.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên