Snack's 1967

Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.

Hướng dẫn giải:


Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB, vì tam giác AMB vuông tại M nên trung tuyến MO bằng nửa cạnh huyến, tức MO = AB/2 = R.


Vậy tập hợp các điểm M nhìn AB dwói một góc vuông nằm trêm mặt càu đường kính AB


Ngược lại, lấy M thuốc mặt cầu đwòng kính AB thì MO = AB/2 do đó nếu M khác A và B  thì tam giác MAB vuông tại M, còn khi M = A hoặc M = B ta cũng coi M nhìn AB một góc vuông.


=> Tập hợp các điểm M trong không gian nhín đoạn thẳng AB dưới một góc vuông là mặt cầu đương kính AB


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó.


Hướng dẫn giải:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?
An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên