Ring ring

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (Giải bài tập 1, 2, 3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên