Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 2,3)

Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các phương trình sau:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0


Hướng dẫn giải:


Đặt t = cosx, t ∈ [-1 ; 1] ta được phương trình 2t2 – 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ {1 ; 1/2}.  • Nghiệm của phương trình đã cho là các nghiệm của hai phương trình sau:


cosx = 1


⇔ x = k2π và cosx = 1/2

⇔ x = +-π/3 + k2π.


Vậy : x = k2π ; x = +-π/3+ k2π, k ∈ Z.


b. 2sin2x + √2sin4x = 0.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s