Chương VI – Tiết 4 : Pha chế dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 149
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 149


1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Hướng dẫn giải:


Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam


Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m – 60) gam


Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:


2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4


Hướng dẫn giải:


Nồng độ phần trăm của dung dịch:


3. Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao chúng ta lại nên nghĩ về những điều tươi đẹp? Bởi vì suy nghĩ quyết định cuộc đời. Có một thói quen chung là oán trách môi trường xung quanh. Môi trường điều chỉnh cuộc đời nhưng không điều khiển cuộc đời. Linh hồn mạnh hơn những gì quanh nó.
Why should we think upon things that are lovely? Because thinking determines life. It is a common habit to blame life upon the environment. Environment modifies life but does not govern life. The soul is stronger than its surroundings.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop