Old school Swatch Watches

Listening Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Listening trong SGK. It was known as a major trading centre in southeast Asia between the 16th and 17th centuries.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1. Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city

2. Ha Long Bay

3. Hoan Kiem Lake in Ha Noi / The Hue bridge in Ha Noi.

4. Noon Gate in Hue Imperial City.

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi hoạn nạn hãy trông vào mình.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên