Listening Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Listening trong SGK. It was known as a major trading centre in southeast Asia between the 16th and 17th centuries.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1. Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city

2. Ha Long Bay

3. Hoan Kiem Lake in Ha Noi / The Hue bridge in Ha Noi.

4. Noon Gate in Hue Imperial City.

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.
You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru