Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Listening Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Listening trong SGK. It was known as a major trading centre in southeast Asia between the 16th and 17th centuries.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1. Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city

2. Ha Long Bay

3. Hoan Kiem Lake in Ha Noi / The Hue bridge in Ha Noi.

4. Noon Gate in Hue Imperial City.

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách bảo vệ tự do là đặt nó vào tay nhân dân, cũng có nghĩa là cho họ sức mạnh trong mọi lúc để bảo vệ nó một cách hợp pháp và trước các tòa án công lý.
The way to secure liberty is to place it in the people's hands, that is, to give them the power at all times to defend it in the legislature and in the courts of justice.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên