The Soda Pop

Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Listening trang 115 SGK. Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo nhóm, các em hãy hỏi và trả lời các câu hỏi sau.

a. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Ha Noi.

b. Over 200 square kilometres.

c. The best time to visit Cuc Phuong National Park is during the dry season.

d. Butterflies, caves, hike mountain and the 1,000-year-old tree can be seen in Cuc Phuong National Park.

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu yêu thì nói rằng yêu,. Không yêu hãy nói một điều cho xong.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên