Old school Easter eggs.

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2015 – 2016 mới nhất gồm 8 unit trong chương trình học kì I.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – LỚP 6

Năm học 2015– 2016

Môn Tiếng Anh

Unit 1. GREETINGS(Chào hỏi)

 1. Greeting people.(Chào hỏi)
 • / Hi.
 • Good morning.
 • Good afternoon.
 • Good evening.
 • / Bye.
 • Good night.
 • How are you?
  • I’m fine, thank you. And how are you?
  • Fine, thanks. And you?
  • We’re fine. Thank you. How are you?
 1. Introducing oneself and others. (Tự giới thiệu và giới thiệu người khác)
 • I’m Lan.
 • My name’s Lan.
 • This is Trung.
 1. Giving one’s age. (Nói tuổi của mình)
 • How old are you?
 • I’m twelve years old.
 • I’m twelve.
 1. Counting(Đếm số):

From 1 to 100


Unit 2. AT SCHOOL(Ở trường)

 1. Giving commands(Ra lệnh)
 • Come in.
 • Sit down.
 • Stand up.
 • Open your book.
 • Close your book.
 1. Giving personal information: name, age, and address. (Cho biếtcác thông tin cá nhân: tên, tuổi, địa chỉ)
 • What’s your name? – My name’s Minh.
 • Where do you live? – I live on Le Loi Street.
 • How do you spell your name? – L-A-N.
 1. Identifying things(Nhận biết đồ vật)
 • What’s this?
 • What’s that?
 • This is my school.
 • That’s my desk. 

Unit 3. AT HOME(Ở nhà)

 1. Identifying things and family members. (Nhận biết đồ vật và người trong gia đình)
 • This is my bedroom.
 • That’s our house.
 • What’s this? – It’s a clock.
 • What’s that? – It’s a fax machine.
 • What are these? – They’re chairs.
 • What are those? – They’re stools.
 • This is my mother.
 • That’s my sister.
 • Who’s this? – It’s my mother.
 • Who’s that? – It’s my teacher.
 1. Talking about quantity.(Hỏi và đáp về số lượng)
 • How many students are there? – There are thirty-five.

, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy.
Every hero becomes a bore at last.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên