Disneyland 1972 Love the old s

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2015 – 2016 mới nhất gồm 8 unit trong chương trình học kì I.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – LỚP 6

Năm học 2015– 2016

Môn Tiếng Anh

Unit 1. GREETINGS(Chào hỏi)

 1. Greeting people.(Chào hỏi)
 • / Hi.
 • Good morning.
 • Good afternoon.
 • Good evening.
 • / Bye.
 • Good night.
 • How are you?
  • I’m fine, thank you. And how are you?
  • Fine, thanks. And you?
  • We’re fine. Thank you. How are you?
 1. Introducing oneself and others. (Tự giới thiệu và giới thiệu người khác)
 • I’m Lan.
 • My name’s Lan.
 • This is Trung.
 1. Giving one’s age. (Nói tuổi của mình)
 • How old are you?
 • I’m twelve years old.
 • I’m twelve.
 1. Counting(Đếm số):

From 1 to 100


Unit 2. AT SCHOOL(Ở trường)

 1. Giving commands(Ra lệnh)
 • Come in.
 • Sit down.
 • Stand up.
 • Open your book.
 • Close your book.
 1. Giving personal information: name, age, and address. (Cho biếtcác thông tin cá nhân: tên, tuổi, địa chỉ)
 • What’s your name? – My name’s Minh.
 • Where do you live? – I live on Le Loi Street.
 • How do you spell your name? – L-A-N.
 1. Identifying things(Nhận biết đồ vật)
 • What’s this?
 • What’s that?
 • This is my school.
 • That’s my desk. 

Unit 3. AT HOME(Ở nhà)

 1. Identifying things and family members. (Nhận biết đồ vật và người trong gia đình)
 • This is my bedroom.
 • That’s our house.
 • What’s this? – It’s a clock.
 • What’s that? – It’s a fax machine.
 • What are these? – They’re chairs.
 • What are those? – They’re stools.
 • This is my mother.
 • That’s my sister.
 • Who’s this? – It’s my mother.
 • Who’s that? – It’s my teacher.
 1. Talking about quantity.(Hỏi và đáp về số lượng)
 • How many students are there? – There are thirty-five.

, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc.
Every day I live I am more convinced that the waste of life lies in the love we have not given, the powers we have not used, the selfish prudence that will risk nothing and which, shirking pain, misses happiness as well.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên