Ring ring

Unit 14: Recreation (Giải Trí)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới
đáng bi ai.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên