Pair of Vintage Old School Fru

Soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí – Ngữ văn 9
Soạn văn: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)


Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản

1: Hồi thứ mười bốn là một trong những phần hay nhất của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Qua hồi này, tác giả đã dựng lên hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ cùng sự thất bại thảm hại tất yếu của bọn xâm lược và vua quan phản nước, hại dân một cách chân thực, sinh động. Nội dung này được nêu cụ thể bằng những ý chính trong ba đoạn sau:  • Đoạn 1 từ đầu đến “… hôm ấy nhằm vào 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)”: Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, vua Lê thụ phong, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc.

  • Đoạn 2 từ “Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh” cho đến “vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành”: cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đối với quân Thanh.

  • Đoạn 3 từ “ Lại nói, Tôn Sĩ Nghị và vua Lê” cho đến hết: thất bại thảm hại của quân Tôn Sĩ Nghị và sự thảm bại của vua tôi Lê Chiêu Thống.


2: Hình tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ được xây dựng chân thực, sinh động với hành động, trí tuệ, tài điều binh khiển tướng, mưu lược,… của một vị anh hùng dân tộc:  • Hành động mạnh mẽ, quyết đoán:


+ Nhận được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay;


+ Lên ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc;


+ Gặp Nhuyễn Thiếp để hỏi cơ mưu;


+ Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh, phủ dụ quân sĩ, lên kế hoạch tiến quân đánh giặc;  • Trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tướng tài tình:


+ Phân tích tình hình, quyết định tiến quân tiêu diệt giặc;


+ Lời lẽ sắc bén, chặt chẽ, kích thích được tinh thần tự tôn dân tộc của tướng sĩ: lời phủ dụ;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên