XtGem Forum catalog

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Chương IV : Biến dị – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 66


1. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

–        Đột biến câu trúc NST là những biến đổi trong, câu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.


–       Mô tả từng dạng đột biến câu trúc NST.


+ Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.


+ Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài hơn NST ban đầu.


+ Đảo đoạn :  NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn vào vị trí cũ.


+ Chuyển đoạn: NST này có một đoạn bị đứt (NST này bị ngắn lại so với ban đầụ) đoạn NST bị đứt được gắn vào một NST không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với NST ban đầu.


2. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST


Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lừa dối của tình yêu ghê sợ hơn tất cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên