XtGem Forum catalog

Listening Unit 2 Lớp 11 Trang 27

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 27 Listening Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo nhỏm, cùng nhìn vào tranh và nói điểu gì đang xảy ra.

While you listen

Task 1. Christina đang được phỏng van về một kỷ niệm không quên trong đời. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

ĐÁP ÁN

1. T             2. F           3. F            4. F              5. T

Tapescript, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên