Ring ring

Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Language Focus Lớp 11 Trang 53 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. 1. hearing 2. bending 3. behaving 4. meeting 5. spending 6. waiting 7. starting

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chọn động từ dạng Gerund phù hợp điền vào các cho trống các câu cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. hearing

2. bending

3. behaving

4. meeting

5. spending, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên