Disneyland 1972 Love the old s

Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger Language Focus trang 121 SGK. Dùng who, whom, which hay that để điển vào chỗ trống.

UNIT 10: NATURE IN DANGER 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Chọn đại từ quan hệ phù hợp trong câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.whom 3. whom 5. which 7. which

2. which 4. who 6. whom

Exercise 2. Nổi các cặp câu, dùng giới từ + whom hay which.

1. The man to whom I talked yesterday was very kind., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói với tôi và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi làm và tôi sẽ học.
Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên