XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger Language Focus trang 121 SGK. Dùng who, whom, which hay that để điển vào chỗ trống.

UNIT 10: NATURE IN DANGER 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Chọn đại từ quan hệ phù hợp trong câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.whom 3. whom 5. which 7. which

2. which 4. who 6. whom

Exercise 2. Nổi các cặp câu, dùng giới từ + whom hay which.

1. The man to whom I talked yesterday was very kind., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên