Teya Salat

Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger Language Focus trang 121 SGK. Dùng who, whom, which hay that để điển vào chỗ trống.

UNIT 10: NATURE IN DANGER 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Chọn đại từ quan hệ phù hợp trong câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.whom 3. whom 5. which 7. which

2. which 4. who 6. whom

Exercise 2. Nổi các cặp câu, dùng giới từ + whom hay which.

1. The man to whom I talked yesterday was very kind., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ.
The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên