Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Language Focus Unit 9 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Language Focus trang 81 SGK. Dùng Should hay Shouldn't + một trong số các cụm từ trong khung để viết câu ứng với tình huống trong ngoặc.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Pronunciation

• Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng Should hay Shouldn't + một trong số các cụm từ trong khung để viết câu ứng với tình huống trong ngoặc.

1. She should go away for a few days.

2. You should look for another job.

3. He shouldn't go to bed so late.

4. You should take a photograph., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên