XtGem Forum catalog

Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 12 Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. Biểu đồ thuộc đới nóng: biểu đồ B. - Lí do: trên biểu đồ này thể hiện rõ những đặc điểm của nhiệt độ và lượng mưa đới nóng:

ĐỊA LÝ 7 BÀI 12: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN BIẾT

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân biệt được sự khác nhau giữa ba hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

- Đọc lược đồ những khu vực thâm canh lúa nước.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Xác định ảnh tương ứng với kiểu môi trường

CÁC KIỂU MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ƯNG VỚI BA ẢNH, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên