Ring ring

Tiếng Anh

Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16). Well, I think that living in Bangkok is very exci

Language Focus Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Language Focus trong SGK. Hãy viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của cá

Writing Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Writing trong SGK. Biều đồ cho ở bên phải cung cấp một số thông tin về các

Listening Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Listening trong SGK. It was known as a major trading centre in southeast

Speaking Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Speaking trong SGK. Theo cặp. các em hãy luân phiên đóng vai hướng dẫn viê

Reading Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Reading trong SGK. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn h

Unit 16: Historical Places (Địa Danh Lịch Sử)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places (Địa Danh Lịch Sử). Trong phần ngữ pháp bài này chúng ta sẽ họ

Language Focus Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Language Focus. Hãy gạch dưới mệnh đề quan hệ trong những câu sau, và chỉ ra chúng là

Writing Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Writing. Luân Đôn, thủ đô của vương quốc Anh, do người La Mã lập nên năm 43 Công Nguy

Listening Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Listening. The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an isla

Speaking Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Speaking. Theo cặp, một em đọc thông tin về New York, em kia đọc thông tin về London.

Reading Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Reading. Thành phổ New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát tr

Unit 15: Cities (Quốc Gia)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 15 Cities (Quốc Gia). Trong phần Grammar Notes chúng ta sẽ ôn lại Non-defining
Ngẫu Nhiên