Polly po-cket

Unit 1: A visit from a Pen Pal

Học Tốt Tiếng Anh lớp 9 hướng dẫn các bạn giải bài tập Unit 1 A visit from a Pen Pal gồm có các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus...

A. Revision : Used to (đã từng)

Used to được đọc là /'ju : sto /, dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

1) Affirmative form (Dạng xác định)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển.
When schools flourish, all flourishes.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên