XtGem Forum catalog

Unit 1: A visit from a Pen Pal

Học Tốt Tiếng Anh lớp 9 hướng dẫn các bạn giải bài tập Unit 1 A visit from a Pen Pal gồm có các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus...

A. Revision : Used to (đã từng)

Used to được đọc là /'ju : sto /, dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

1) Affirmative form (Dạng xác định)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người thực hiện và tạo ra nhiều hơn nhiều những gì mình chịu được. Và thế là anh ta phát hiện mình có thể chịu được mọi thứ.
Man performs and engenders so much more than he can or should have to bear. That's how he finds that he can bear anything.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên