XtGem Forum catalog

Unit 1: A visit from a Pen Pal

Học Tốt Tiếng Anh lớp 9 hướng dẫn các bạn giải bài tập Unit 1 A visit from a Pen Pal gồm có các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus...

A. Revision : Used to (đã từng)

Used to được đọc là /'ju : sto /, dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

1) Affirmative form (Dạng xác định)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp.
Kim thiền thoát xác.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên