Snack's 1967

Language Focus Unit 11 Lớp 12 Trang 126

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 11 book language focus trang 126 SGK. Điền vào chỗ trổng hằng dạng bị động thích hợp của động từ trong ngoặc.

UNIT 11: BOOK

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Rhythm

* Grammar: Passive Voice

Exercise 1. Đổi các câu sau sang dạng bị động.

Đáp án.

1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time you use it,

3. The flowers should be kept in a warm sunny place., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chiến tranh là khoa học của sự hủy diệt.
War is the science of destruction.
John Abbott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên