Old school Easter eggs.

Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Listening trang 127 SGK. Lắng nghe băng và cho biết nhưng câu sau đây đúng (T) hay sai (F)

UNIT 12: MUSIC

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy nhìn ảnh nhạc sĩ Văn Cao và nói cho nhau những gì em biết về ông.

* The song written by Van Cao

- Suoi mo

- Tien Quan ca

- Truong ca song lo

- Lang toi While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.
The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên