Pair of Vintage Old School Fru

Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Speaking trang 127 SGK. Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây và bây giờ các bạn hãy tường thuật lại những điều em biết về bạn em.

UNIT 12: MUSIC

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Đọc nhừng điều bạn Hà nói về âm nhạc.

Theo cặp, hãy trả lời các câu hỏi.

1. She likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. The Backstreet Boys.

4. All the time.

Task 2: Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.
That government is best which governs least.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên