The Soda Pop

Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Speaking trang 127 SGK. Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây và bây giờ các bạn hãy tường thuật lại những điều em biết về bạn em.

UNIT 12: MUSIC

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Đọc nhừng điều bạn Hà nói về âm nhạc.

Theo cặp, hãy trả lời các câu hỏi.

1. She likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. The Backstreet Boys.

4. All the time.

Task 2: Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.
Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên