80s toys - Atari. I still have

Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Speaking trang 127 SGK. Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây và bây giờ các bạn hãy tường thuật lại những điều em biết về bạn em.

UNIT 12: MUSIC

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Đọc nhừng điều bạn Hà nói về âm nhạc.

Theo cặp, hãy trả lời các câu hỏi.

1. She likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. The Backstreet Boys.

4. All the time.

Task 2: Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự căm thù của con người sẽ trôi qua, và những kẻ độc tài rồi sẽ chết, và sức mạnh chúng cướp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Và chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi.
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên