Listening Unit 6 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6 An Excursion Listening. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn hay Be going to.

UNIT 6: AN EXCURSION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Trả lời câu hỏi.

1. Em có thường đi dã ngoại không?

2. Thời gian thích hợp nhất để đi dã ngoại là lúc nào?

3. Tai sao người ta đi dã ngoại?

Nghe và lặp lại.

Glorious            destination          tour             delicious

Spacious           guitar                  left-over     Botanical Garden, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.
There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt