The Soda Pop

Listening Unit 6 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6 An Excursion Listening. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn hay Be going to.

UNIT 6: AN EXCURSION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Trả lời câu hỏi.

1. Em có thường đi dã ngoại không?

2. Thời gian thích hợp nhất để đi dã ngoại là lúc nào?

3. Tai sao người ta đi dã ngoại?

Nghe và lặp lại.

Glorious            destination          tour             delicious

Spacious           guitar                  left-over     Botanical Garden, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên