Snack's 1967

Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn). Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần; một kế hoạch tương lai đã được sắp xếp để thực hiện. I am taking a French course this semester (Tôi sẽ học tiếng Pháp ở học kỳ này - Tôi đã đăng ký)

UNIT 6: AN EXCURSION 

(MỘT CHUYẾN DU NGOẠN)

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62

 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại.
Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên