XtGem Forum catalog

Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn). Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần; một kế hoạch tương lai đã được sắp xếp để thực hiện. I am taking a French course this semester (Tôi sẽ học tiếng Pháp ở học kỳ này - Tôi đã đăng ký)

UNIT 6: AN EXCURSION 

(MỘT CHUYẾN DU NGOẠN)

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62

 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên