Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Speaking trang 134 SGK. Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu  (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches