XtGem Forum catalog

Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Speaking trang 134 SGK. Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu  (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ.
The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.
Friedrich II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên