XtGem Forum catalog

Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Speaking trang 134 SGK. Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu  (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên