pacman, rainbows, and roller s

Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa sgk lịch sử 7

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu.
Better be alone than in bad company.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên