Pair of Vintage Old School Fru

Unit 6 The Environment: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment lesson 4 write. Mr.Nhat wrote a complaint letter to the director of L &p Company in Ho Chi Minh City. The five sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

WRITE (VIẾT)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
In a true tragedy, both parties must be right.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên