XtGem Forum catalog

Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX- Đầu thế kỷ XXTừ cuối thế kỷ XIX , chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền ( đế quốc chủ nghĩa ) . Các nước tư bản đế quốc , bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động , bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa . Chính sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc đã làm cho “mâu thuẫn” giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt , phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dễ ở lại hơn là ra đi.
It is easier to stay out than get out.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên