Polaroid

Unit 10 Life on Other Planets: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Write unit 10 Life on Other Planets lop 9 trang 89. Read the outline of an exposition in columm A. Then put the paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

WRITE (VIẾT)

 

a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the  paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

(Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột  A. Sau đó xếp mỗi đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A). 

A - Introdution  - B (ii)

A - Body - B (iii)

A - Conclusion - B (i) 

b) Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs.

(Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hy vọng không phải là giả vờ như rắc rối không tồn tại. Đó là mong ước chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Rằng đau thương sẽ được chữa lành và khó khăn được vượt qua. Rằng chúng ta sẽ rời khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng.
Hope is not pretending that troubles don't exist. It is the hope that they won't last forever. That hurts will be healed and difficulties overcome. That we will be led out of the darkness and into the sunshine.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên