Old school Easter eggs.

Unit 10 Life on Other Planets: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Write unit 10 Life on Other Planets lop 9 trang 89. Read the outline of an exposition in columm A. Then put the paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

WRITE (VIẾT)

 

a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the  paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

(Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột  A. Sau đó xếp mỗi đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A). 

A - Introdution  - B (ii)

A - Body - B (iii)

A - Conclusion - B (i) 

b) Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs.

(Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.
Enjoy life. This is not a dress rehearsal.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên