XtGem Forum catalog

Unit 9 Natural Disasters: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 9 unit 9 natural disasters speaking trang 76 SGK. Now work with a partner. Talk about what you think you want to buy and do to prepare for a typhoon; explain why. The ideas in the box may help you.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

SPEAKING (NÓI)

 

a. Check (*) what preparations you think should be done for a typhoon

(Đánh dấu s vào những sự chuẩn bị mà em nghĩ nên làm cho 1 cơn bão nhiệt đới) 

* Buying some canned food (Mua 1 sô thức ăn đóng hộp)

Panting the house (sơn nhà cửa)

Buying a dog (mua một con chó)

* Buying candles (mua đèn cầy)

* Buying matches (mua diêm), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai một mình tạo ra cách mạng; và có những cuộc cách mạng nhân loại đạt được mà không thực hiểu tại sao, bởi tất cả mọi người đều tham gia vào nó.
No one makes a revolution by himself; and there are some revolutions which humanity accomplishes without quite knowing how, because it is everybody who takes them in hand.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên