Unit 4 Learning a foreign Language: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 38 unit 4 learning a foreign language write. A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

WRITE (VIẾT)

 

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

a) Read this letter (Đọc lá thư này)

                                                                                                              25 Lê Duẩn, Quận 1

                                                                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

                                                                                                              Ngày 17 tháng 04 năm 2003

       Kính thưa ông,, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy.
The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog