A visit from a Pen Pal: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 1 a visit from a Pen Pal Getting started: Language Focus tiếng anh lớp 9. Các bạn cùng tham khảo nhé.

 UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

LANGUAGE FOCUS

The past simple

The past simple with “wish” 

(1) Work with a partner. Ask and answer questions about each person did on the weekend (Thực hành vđi một bạn cùng học. Hỏi và trả lời về việc bạn làm cuối tuần).

a. What did Nga do on the weekend ?

- She went to a concert to listen to Hanoi singers.

- When did she go there ?

- She went there on Saturday at 8 p.m.

b. What did Lan do on the weekend ?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.
Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru