Sinh Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Sinh Học

Bài 1: Menđen và Di truyền học

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Menden và di truyền học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9  Một số thuật ngữ:

Bài 3: Lai một cặp tính trạng

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 10  1. Nêu các khái niệm

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 13

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 13 1. Muốn xác định được

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai hai cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 16 Những phân tích kết q

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai hai cặp tính trạng(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 19 1. Menđen đã gi

Bài 7: Bài tập chương I

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 22 23 Câu 1 :  Ở chó

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Chương II: Nhiễm sắc thể – Nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 22 Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nh

Bài 8: Nhiễm sắc thể (Tiếp)

Chương II: Nhiễm sắc thể – Nhiễm sắc thể ( Tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 26 Cấu trúc hiển vi của NST thường đ

Bài 9: Nguyên phân

Chương II: Nhiễm sắc thể – Nguyên phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9  Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào. Cơ

Bài 10: Giảm phân

Chương II: Nhiễm sắc thể – Giải phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 33 1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Chương II: Nhiễm sắc thể – Phát sinh giai tử và thụ tinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 36 1.Trình  bày quá trình ph

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Chương II: Nhiễm sắc thể – Cơ chế xác định giới tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 41 Trong các tế bào lưỡng bội (2

Bài 13: Di truyền liên kết

Chương II: Nhiễm sắc thể – Di truyền liên kết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 43 Bài 1. Thế nào là di truyền liên kết
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop