XtGem Forum catalog

Bài 10: Giảm phân
Chương II: Nhiễm sắc thể – Giải phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 33


1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

–  Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi 1/2 so với tế bào mẹ.


– Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì cửa giảm phân: giảm phân gồm hai lẩn phân bào liên tiếp.


+ Giảm phân I gồm:


Kì đầu: có sự tiếp hợp cùa các NST kép tương đồng.


Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.


Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào.


Kì cuối 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.


+ Giảm phán II:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngủ thì tốt, chết còn tốt hơn; nhưng dĩ nhiên, tốt nhất sẽ là chưa bao giờ sinh ra.
Sleep is good, death is better; but of course, the best thing would to have never been born at all.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên