Insane

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai hai cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 16


Những phân tích kết quả thí nghiệm đã xác định ti lệ phân li của từng cặp tính trạng

đểu là 3 : 1 (3 hạt vàng : 1 hạt xanh ; 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn). Từ đó, Menđen cho

rằng mỗi cặp tỉnh trạng do một cặp nhân tổ di truyền quy định. Ông dùng các chữ

cái để kí hiệu cho các cặp nhân tố di truyền như sau :

– A quy định hạt vàng


– a quy định hạt xanh


– B quy định vỏ trơn


– b quy định võ nhãn


Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


Kết quả thí nghiệm đã được Menđen giải thích. Qua đó ta thấy, cơ thể mang kiểu gen AABB qua quá trình phát sinh giao tử cho 1 loại giao tử AB; cũng tương tự cơ thể mang kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của 2 loại giao tử này trong thụ tinh tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen là AaBb. Khi cơ thể lai F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hơp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hợp tự do giữ A và a với B và b là như nhau) đã tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AB, Ab, aB và ab.


Bảng phân tích kết quả của lai hai cặp tính trạng


Bài 4: Lai hai cặp tính trạng, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là gì? Ta gặp trên đường một chàng trai trẻ đang yêu. Mũ chàng cũ, áo chàng sờn, rách lòi cả khuỷu, nước thấm vào giày chàng, nhưng tinh tú thấm vào hồn chàng.
What is love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, his cloak was out at the elbows, the water passed through his shoes and the stars through his soul.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên