Bài 3: Lai một cặp tính trạng
Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 10 


1. Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

–       Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.


–       Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.


–        Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.


–       Thề dị hợp : Chứa cặp gen tương ứng khác Iihau (Aa).


2. Phát biểu nội dung của định luật phân li.


Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bô’ mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phàn li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.


 


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vong, đó là bản chất của một người có tâm hồn lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog