XtGem Forum catalog

Bài 40: Ôn tập Di truyền và biến dị
Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Ôn tập phần Di truyền và biến dị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 117


1. Hãy giải thích sơ đồ:

ADN (gen) —> mARN —» Prôtêin —» Tính trạng


Trong sơ đồ trên, trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, thông qua đó ADN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.


2.  Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta ứng dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào?


–       Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.


–       Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hướng của môi trường.


Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trướng. Vì vậy trong thực tiễn sản xuất phải chú ý tới ảnh hưởng khác nhau cùa môi trường đốì với từng loại tính trạng.


3.  Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó?


–        Nghiên cứu di truyền người phải có phương pháp thích hợp vì lí do xã hội, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến. Thông dụng và đơn giản hơn cả là phương pháp nghiên cứu phả hệ và trẻ đồng sinh., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên