pacman, rainbows, and roller s

Bài 9: Nguyên phân
Chương II: Nhiễm sắc thể – Nguyên phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 


Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào. Cơ thể đa bào lớn lên thông qua quá  trình nguyên phân. Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc rưng của loài qua các thế hệ tê bào trong quá trình phát sinh cá thê và qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sàn vô tính. Sinh trưởng của các mô và cơ quan trong cơ thể đa bào nhờ chù yếu vào sự tăng số lượng tế bào qua quá trình nguyên phân. Khi mô hay quan đạt khối lượng tới hạn thì ngừng sinh trường, lúc nàv nguyên phân bị ức chế.

Cơ  thể lớn lên nhờ quá trình phân bào. Vòng đời cùa mỗi tế bào có khả năng phân bào gồm kì trung gian và thời gian phân bào nguyên nhiễm hay gọi tắt là kì nguyên  phân (hình 9.1). Sự lặp lại vòng đời này gọi là chu kì tế bào. Quá trình nguyên phân bao gồm 4 kì : kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối. Kết thúc quá trình rcin bào là sự phân chia chất tế bào.


NST còn được gọi là thể nhiễm màu vì nó dễ bắt màu bằng dung dịch thuốc nhuộm kiềm tính. Mỗi NST thường giữ vững cấu trúc riêng biệt của nó và duy trì liên tục qua các thế hệ tế bào. Những biến đổi hình thái của NST diễn ra qua các kì của chu kì  tế bào (hình 9.2).


Bài 9: Nguyên phân


Bài 9: Nguyên phân


Bảng 9.1 Mức độ đóng, xoắn của NST qua các kì


Bài 9: Nguyên phân


Hình 9.2 còn phản ánh một sự kiện quan trọng là sự nhân đôi của NST ở kì trung gian. Nhờ sự nhân đôi mà NST từ dạng sợi đơn chuyển sang dạng sợi kép gồm hai sợi giống nhau đính với nhau ở một điểm gọi là tâm động


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên