Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại hoàn thành với for và since – Present perfect with for and since


* Câu tạo:have/ has + Vpp* Cảch dùng:


Thì hiện tại hoàn thành với for vả since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.


* Ví dụ:


–   How long have you been here?


      We have been here since yesterday.


—> Các bạn đã ờ đây bao lâu rồi?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn từng sợ rằng nếu bạn không bạn hoàn hảo, bạn sẽ không được yêu... giờ bạn sẽ hiểu rằng trừ phi bạn không hoàn hảo, bạn sẽ không thể yêu thương.
You have feared that unless you were perfect, you would not be loved... now you will understand that unless you are imperfect, you are unable to love.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring