Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 13
Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 13


1. Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm

– Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích.


– Những điều kiện nghiệm đúng định luật phân li:


a. Bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản đem lại.


b. Số cá thể phân tích phải lớn.


c. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.


Ý nghĩa định luật phân li: Xác định tương quan trội lặn. Thường tính trạng trội là tính trạng tốt, tính trạng lặn là tính trạng xấu. Nhờ xác định được tính trạng trội, tập trung được nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo giống có ý nghĩa kinh tế cao.


2. Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì  trong thực tiễn sản xuất


Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.
The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.