Old school Swatch Watches

Lịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA.​

Lịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..-Đã diễn ra sôi nổi ở Á-Phi-Mỹ la tinh .-Đã làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã rồi sụp đổ , chia làm ba giai đoạn :Lịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..

Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Á , Châu Phi và Mỹ La Tinh.

1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XIX .+ Khởi đầu tại Đông Nam Á : Khi Nhật đầu hàng các nước khởinghĩa vũ trang lật đổ chínhquyền thực dân ,thành lập chính quyền cách mạng :-In đô nê xi a : 17-8-1945.-Việt Nam : 2-9-1945 .-Lào : 12-10-1945 .+ Nam Á : Ấn Độ : 1946-1950.+ Bắc Phi: Ai Cập : 1952, An giê ri : 1954-1962.+1960 : 17 nước Châu Phi độc lập .+Tại Mỹ La Tinh :1-1-1959 : CM Cuba thắng lợiNhư vậy giữa những năm 60 của thế kỷ XX , hệ thống thuộc địa của đế quốc đã bị sụp đổ .Lịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..Lược đồ các nước Đông Nam Á2. Giai đọan từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷXX .-Ghi nê Bít xao : giành độc lập 9-1974 .-Mô dăm bích : giành độc lập 6-1975.-Ăng gô la : giành độc lập 11-1975.Sự tan rã các thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọngLịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..

Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai .

3. Giai đọan từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX.+ Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc- A pac- thai tại Nam Phi .Nam Phi là thuộc địa của Anh+ Người da đen đã giành thắng lợi và lập chính quyền ở Dim ba uê 1980; Cộng hòa Na mi bia 1990; Cộng hòa Nam Phi 1993 .* Nhiệm vụ mới : củng cố nền độc lập dân tộc ; xây dựng và phát triển đất nước nhằm khắc phục nghèo nàn và lạc hậu .

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên