Snack's 1967

Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.

Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu PhiI. TÌNH HÌNH CHUNG .* Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa mới trổi dậy “ và sớm nhất ở Bắc Phi như:+ Ai Cập:binh biến (7-1952) , dẫn đến thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18-6-1953).+ An giê ri 1954-1962+ 1960 Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc .+ 1975 hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã , các nước độc lập như Ăng- gô -la, Mô dăm bích , Ghi nê Bít xao .+ Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A –pac- thai ở Nam Phi 1993.*Sau khi giành độc lập xây dựng và phát triển đất nước , thu nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo , lạc hậu .* Từ những năm 80 của thế kỷ XX ChâuPhi gặp khó khăn: sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới , xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật , nợ nước ngoài và bùng nổ dân số .* Tổ chức thống nhất Châu Phi nay gọi là Liên minh Châu Phi –AU-Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Lược đồ các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ haiII. CỘNG HÒA NAM PHI.* CHNP ở cực nam châu Phi :-1662 Hà lan lập ra xứ thuộc địa Kếp .-Đầu thế kỷ XIX Anh chiếm , 1910 lập Liên bang Nam Phi.-1961 Cộng hòa Nam Phi độc lập .-Chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc A –pac- thai rất tàn bạo .* Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc :-Đấu tranh dưới nhiều hình thức như đấu tranh chính trị , hợp pháp , thương lượng .-Dưới sự lãnh đạo của Đại Hội dân tộc Phi – ANC – do Nen sơn Man đê la lãnh đạo đã giành nhiều thắng lợi .-1993 chính quyền của người da trắng xỏa bỏ chế độ Apac thai , trả tự do cho ô Nen -sơn Man -đê -la .-Nen sơn Man- đê- la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên* Kết quả và ý nghĩa :+ Lãnh đạo Nen sơn Men đê la được trả tự do và là tổng thống người da đen đầu tiên .+ ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được hoạt động hợp pháp+ Xóa bỏ tòan bộ chế độ phân biệt chủng tộc .+ Hiện nay phát triển kinh tế với chiến lược kinh tế vĩ mô (6-1996) ,tăng trưởng , việc làm và phân phối lại .

*So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi và Mỹ La Tinh :

Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Nen -sơn Man -đê -la .Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc mong mọi người hạnh phúc. Khi ta càng nhận hưởng thụ, hạnh phúc càng vĩnh viễn xa rời ta. Hạnh phúc duy nhất lâu bền là lòng kiên nhẫn, nhiệt tình theo đuổi chân lý. Hạnh phúc luôn ở nơi ta có thể đạt tới được. Ta chỉ cần thò tay ra sẽ bắt được nó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên