Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1I. KẾ HOẠCH NA- VA CỦA PHÁP VÀ MỸ* Âm mưu của địch :- Được Mỹ giúp , Pháp thực hiện kế hoạch Na -va trong 18 tháng hòng giành thắng lợi trong danh dự .* Nội dung :Hai bước :+ Bước một : giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc , thực hiện tiến công chiến lược để bình định miiền trung và nam Đông Dương .+ Bước 2: chuyển lực luợng ra chiến trường miền Bắc , thực hiện tiến công chiến lược , giành thắng lợi quân sự , kết thúc chiến tranh .Tập trung 44 tiểu đoàn cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ .II CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Bộ Chính trị trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông Xuân.1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954.*Chủ trương kế hoạch của ta :+ Tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu .+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai , buộc chúng phải phân tán lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ .+ Giành quyền chủ động trên các chiến trường ; phối hợp chặt chẽ với Lào – Cam pu chia ; tạo điều kiện giải phóng đồng bằng Bắc Bộ .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông – Xuân* Diễn biến Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954:Pháp tập trung44 tiểu đòan cơ động ởđồng bằng Bắc Bộ( ĐBBB là nơi tập trung quân thứ Nhất ).- Chủ lực ta tiến lên Tây Bắc giải phóng Lai Châu(12 –1953 ) và bao vây Điện Biên Phủ , địch vội điền quân tăng cường cho Điện Biên Phủ .( Đ B P tập trung quân thứ hai của Pháp ).- Phối hợp Lào , ta giải phóng Thà khẹt địch phải tăng cường cho Xê nô .Xê nô là nơi tập trung quân thứ ba của Pháp (12-1953).- Việt – Lào giải phóng Phong Xa Lỳ (1-1954), địch phải tăng cường cho Luông Phabang .Luông Pha bang là nơi tập trung quân thứ tư.- Tháng 2-1954 ta giải phóng Kon tum …địch phải tăng cường lực lượng Plây ku .Plây ku là nơi tập trung quân thứ năm.-Kế hoạch Na va bước đầu bị phá sản .
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.
Happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make them come true.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967