pacman, rainbows, and roller s

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1I. KẾ HOẠCH NA- VA CỦA PHÁP VÀ MỸ* Âm mưu của địch :- Được Mỹ giúp , Pháp thực hiện kế hoạch Na -va trong 18 tháng hòng giành thắng lợi trong danh dự .* Nội dung :Hai bước :+ Bước một : giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc , thực hiện tiến công chiến lược để bình định miiền trung và nam Đông Dương .+ Bước 2: chuyển lực luợng ra chiến trường miền Bắc , thực hiện tiến công chiến lược , giành thắng lợi quân sự , kết thúc chiến tranh .Tập trung 44 tiểu đoàn cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ .II CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Bộ Chính trị trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông Xuân.1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954.*Chủ trương kế hoạch của ta :+ Tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu .+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai , buộc chúng phải phân tán lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ .+ Giành quyền chủ động trên các chiến trường ; phối hợp chặt chẽ với Lào – Cam pu chia ; tạo điều kiện giải phóng đồng bằng Bắc Bộ .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông – Xuân* Diễn biến Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954:Pháp tập trung44 tiểu đòan cơ động ởđồng bằng Bắc Bộ( ĐBBB là nơi tập trung quân thứ Nhất ).- Chủ lực ta tiến lên Tây Bắc giải phóng Lai Châu(12 –1953 ) và bao vây Điện Biên Phủ , địch vội điền quân tăng cường cho Điện Biên Phủ .( Đ B P tập trung quân thứ hai của Pháp ).- Phối hợp Lào , ta giải phóng Thà khẹt địch phải tăng cường cho Xê nô .Xê nô là nơi tập trung quân thứ ba của Pháp (12-1953).- Việt – Lào giải phóng Phong Xa Lỳ (1-1954), địch phải tăng cường cho Luông Phabang .Luông Pha bang là nơi tập trung quân thứ tư.- Tháng 2-1954 ta giải phóng Kon tum …địch phải tăng cường lực lượng Plây ku .Plây ku là nơi tập trung quân thứ năm.-Kế hoạch Na va bước đầu bị phá sản .
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên